Warunki korzystania ze sklepu

Regulamin sklepu od 01.06.2017


1. Informacje ogólne

1.1. hurt-winter.pl (zwany dalej Sklepem) jest jedynym oficjalnym sklepem internetowym sprzedającym produkty hurtowni "Winter" s.c. ul.Ludowa 6, 30-544 Kraków, NIP: 679-002-67-57, REGON:003911647, zwanej dalej WINTER.

1.2.a. Sklep służy do składania zamówień w hurtowni WINTER, które są następnie weryfikowane przez pracownika Winter. Zamówienie na czas weryfikacji otrzymuje status: „Oczekuje na akceptację”.

1.2.b. Zamówienie złożone przez Klienta w sklepie nie jest równoznaczne ze sprzedażą, nie zostaje poprzez nie zawarta żadna umowa pomiędzy WINTER a Klientem. Jednak zamówienie, jak i każda inna czynność wykonywana poprzez sklep odbywa się na podstawie i za akceptacją niniejszego regulaminu.

1.2.c. Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy WINTER a Klientem, jest weryfikacja zamówienia Klienta przez pracownika WINTER i zamiana statusu zamówienia na „W trakcie realizacji” o czym Klient zostaje powiadomiony drogą mailową.

1.2.d. W sprawach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umowy Klient może kontaktować się z WINTER również za pośrednictwem poczty elektronicznej działającej pod adresem e-mail: sklep@hurt-winter.pl oraz telefonicznie pod numerem tel. 507 257 967

1.3. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie podmioty gospodarcze reprezentowane przez posiadacza konta imiennego w Sklepie, zwane dalej Klientami.

1.4. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i złożenie zamówienia.

1.5. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy WINTER a Klientem i może być zmieniony za wyraźnym porozumieniem stron.

1.6. WINTER może dokonywać zmian w treści Regulaminu, przy czym zmiany takie nie dotyczą umów, o których mowa w punkcie 1.5. oraz zamówień złożonych przez Klientów przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, które realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili składania zamówienia. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu.

1.7. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

1.8. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie jego zmiany dostępne są pod adresem internetowym

www.hurt-winter.pl/index.php?route=information/information&information_id=5

oraz w siedzibie ul.Ludowa 6,30-544 Kraków.

1.9. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu, w tym oznaczenia towarów z podaniem ceny jednostkowej, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.


2. Oferta produktowa

2.1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w serwisie internetowym www.hurt-winter.pl.

2.2. Produkty mogą być sprzedawane również w ramach ofert promocyjnych na zasadach określonych w warunkach promocji. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.

2.3. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

2.4. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

2.5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) w dwóch wersjach NETTO i BRUTTO (z podatkiem VAT) dla każdego przedmiotu. Cena podana w sklepie jest ceną sugerowaną i może się zmienić w trakcie realizacji zamówienia. Sklep zobowiązuje się poinformować klienta o zmianie ceny i pozostawić do jego decyzji czy chce on kontynuować transakcję.

2.6. Winter zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych.

2.7. Oferta Sklepu przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do każdego zrealizowanego zamówienia Winter wystawia fakturę VAT (nie wystawiamy faktur VAT na zagraniczny adres Klienta).3. Składanie i przyjmowanie zamówień

3.1. W celu złożenia zamówienia Klient musi zarejestrować się w Sklepie

3.2. Zaakceptowanie zamówienia złożonego przez Klienta przez Sklep związane jest z obowiązkiem dokonania przez Klienta zapłaty na rzecz Winter oraz obowiązkiem dostarczenia przez Winter produktów Klientowi.

3.3. Zarejestrowany Klient ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach.

3.4. Rejestracja polega na utworzeniu w Sklepie Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe (gwiazdka) są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, informację o przekazaniu jego danych do weryfikacji pracownikowi Winter. Pracownik Winter zweryfikuje prawdziwość danych Klienta i prześle potwierdzenie rejestracji na podany adres email. W tym momencie procedura zakładania konta jest zakończona. UWAGA! DO CZASU WERYFIKACJI DANYCH KLIENTA PRZEZ PRACOWNIKA WINTER NIE JEST MOŻLIWE SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. W nagłych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny

3.5. W trakcie procedury rejestracyjnej Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.6. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku.

3.7. Po otrzymaniu przez system Sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

3.8. Następnie złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział obsługi Sklepu, która obejmuje: 

  1. sprawdzenie dostępności towarów, 
  2. ustalanie indywidualnej ceny każdego produktu w zależności od ilości zamówionego towaru oraz kwoty zamówienia, wcześniejszych rabatów

Jeśli zamówienie może zostać wykonane Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3.9. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3.10. WINTER może odmówić przyjęcia zamówienia z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli:  

  1. towar wskazany w zamówieniu nie jest już dostępny;
  2. złożenie i realizacja zamówienia nie jest możliwa  z powodu niepoprawnej pracy systemu komputerowego Sklepu,
  3. dane podane przez Klienta są nieprawdziwe,
  4. adres miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo adres wysyłki nie znajduje się na terytorium Europy.
3.11. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie do czasu otrzymania wiadomości o wysyłce zamówienia. 

3.12. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7.00-15.00.


4. Zasady płatności:

4.1. Płatność za towar oraz koszty jego dostawy Klient może zrealizować w następujący sposób:
       1. Gotówką (za pobraniem) – w przypadku należności płatnych przy odbiorze;         
       2. Przelewem (przedpłata )na rachunek bankowy Sklepu.

4.2. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:
PEKAO Bank Pekao S.A.

nr rachunku bankowego: 82 1240 4432 1111 0000 4738 2446

Hurtownia "Winter" s.c. ul.Ludowa 6, 30-544 Kraków


5. Dostawa towaru.

5.1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy są to:
 

     1. Inpost Kurier (14 zł netto)

     2. Przedstawiciel Handlowy (w rejonie obsługiwanym przez hurtownie "Winter"

5.2. Termin dostawy wynosi 7 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim,

Klient ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy. 

5.3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

5.4. Czas realizacji zamówień specjalnych (towar sprowadzany na zamówienie klienta) ustalany jest indywidualnie.

5.5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

5.6. Towary dostarczane są na terenie Polski6. Prawo odstąpienia od umowy i zmiany

6.1. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a WINTER jest umową handlową pomiędzy podmiotami gospodarczymi może być zmieniana za porozumieniem stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


7. Reklamacje i gwarancje

7.1. WINTER ponosi względem Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

7.2. Klient powinien sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu.

7.3. Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi oraz gwarancji Klient może składać telefonicznie pod nr telefonu : 507 257 967, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hurt-winter.pl, lub pisemnie na adres Hurtownia "Winter" s.c. ul.Ludowa 6, 30-544 Kraków.

7.4. Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedź na reklamację udzielana jest Klientowi pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

7.5. Do gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji przy sprzedaży, chyba że przepisy Regulaminu stanowiącego jednocześnie kartę gwarancyjną stanowią inaczej. Reklamacje i roszczenia z tytułu gwarancji zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia. Odpowiedź na reklamację udzielana jest Klientowi pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. W ramach gwarancji WINTER zobowiązuje się wymienić towar uszkodzony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), WINTER zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

7.6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


8. Dane osobowe Klienta

8.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest WINTER.

8.2. Klient składając zamówienie zobowiązany jest podać swoje dane osobowe konieczne do zawarcia umowy i jej wykonania zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez WINTER swoich danych osobowych w celu zawarcia umowy i jej wykonania.

8.3. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez WINTER swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Sklepu w celu marketingu bezpośredniego produktów WINTER zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz może wyrazić zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 2 z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), na otrzymywanie od WINTER informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem złożenia i realizacji zamówienia.

8.4. Klient ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.


9. Pozostałe informacje

9.1. Spory wynikające z zawartych umów będę rozstrzygane na drodze polubownej.

9.2. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez sąd odpowiedni dla siedziby WINTER.

9.3. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.06.2017r.
Nasza strona używa ciasteczek, tak jak większość stron w internecie, żeby umożliwić Ci zakupy i dać jak najlepsze doświadczenie korzystania z niej. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi na Twoim komputerze w trakcie przebywania na stronie. Więcej informacji: tutaj